اخبار

مرکز رشد دانشگاه علمی کاربردی قندکرج ، از ایده تا تجاری سازی

رئیس مرکز علمی کاربردی قندکرج گفت : در دانشگاه علمی کاربردی قندکرج ایده پس از سه روز وارد مرحله اصلی با حمایت و هدایت کارشناسان و دانشگاه تا مرحله تجاری سازی رصد شده و با گروه هایی که تشکیل می شوند به شرکت های دانش بنیان تبدیل می شوند و از مزایای این شرکت ها بهره مند می گردند .

اختتامیه دومین دوره ایده تاپ کنترل صنعتی دانشگاه علمی کاربردی کارخانه قند کرج در محل این مرکز برگزار شد.